Dacordo co artículo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, poñemos á súa disposición os seguintes datos:

¿Quén é o responsable do tratamento dos seus datos?
Psicotécnico Arzúa, SC (de agora en diante Psicoténico Arzúa)
CIF: J15725252
Inscrita no Rexistro Mercantil de Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Domicilio Social:
Rúa de Lugo, 55, baixo dereita.
15810 Arzúa (A Coruña)

¿Con qué finalidade tratamos os seus datos persoais?
En Psicoténico Arzúa tratamolos datos que nos facilitan as persoas interesadas únicamente para atender o envío da información solicitada.
¿Cánto tempo conservamos os seus datos?
Os datos personais proporcionados conservaranse mentres non solicite a súa eliminación o interesado.

¿Cál é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?
A lexitimación para o tratamento dos datos facilitados é o consentimento por parte do interesado, que se entende é facilitado libremente no momento de aceptar estas condicións marcando a casilla de aceptación no formulario de envío da súa consulta.

¿A qué destinatarios comunicaremos os seus datos?
Os datos facilitados non serán cedidos, xa que será directamente Psicotécnico Arzúa quen os empregará internamente para a finalidade descrita no epígrafe «Finalidade»

¿Cáles son os dereitos cando nos facilita os seus datos?
Acceso aos seus datos: calquer persoa ten dereito a obter confirmación sobre si no Psicoténico Arzúa estanse a tratar os datos persoais que lle concernen, ou non.
Requirir a súa rectificación ou supresión: as personas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a requirir a rectificación de datos inexactos ou, no seu caso, requirir a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos.
Requirir a limitación do seu tratamento: os interesados poderán requirir a limitación do tratamento dos seus datos, caso no que só se conservarán para o exercicio ou defensa de reclamacións.
Opsición ao seu tratamento: en certos casos e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. Psicoténico Arzúa deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, como o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.
Portabilidade dos seus datos: os interesados teñen dereito a obter os datos que foron proporcionados nun formato estructurado, de uso común e de lectura mecánica.
¿Cómo podo exercer materialmente os meus dereitos?
A solicitude para o exercicio de calquera dos seus dereitos aquí recoñecidos pódese realizar persoalmente na sede social de Psicoténico Arzúa (Responsable de Datos), mediante correo postal, empregando o formulario de contacto da nosa páxina web, ou enviando unha mensaxe ao seguinte enderezo de correo electrónico: RGPD@psicotecnicoarzua.es

Call Now Button